Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
 • Wieruszowski Powiat z Mapą i Kompasem

 • Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki Gmina Wieruszów

 • pomoc prawna

 • bip1

 • Rada Powiatu Wieruszowskiego

 • epuap

Założenie Klubu Sportowego

Wpis klubu do ewidencji dokonuje się na podstawie wniosku, przesłanego bezpośrednio lub drogą pocztową na adres Starostwa Powiatowego w Wieruszowie ul. Rynek 1-7, 98-400 Wieruszów podpisanego przez Komitet Założycielski wraz załącznikami.

Krok 1

Wymagane dokumenty:

(oryginały dokumentów lub kserokopie potwierdzone za zgodność przez przedstawiciela Klubu):

 1. Wniosek o wpis do ewidencji wraz z załącznikami:
 1. Protokół  z zebrania założycielskiego podpisany przez przewodniczącego i sekretarza zebrania wraz z załącznikami:
  • uchwała o założeniu klubu,
  • uchwała o przyjęciu statutu,
  • uchwała o wyborze komitetu założycielskiego.
 2. Lista założycieli (min. 7 osób będących obywatelami polskimi, pełnoletnich niepozbawionych praw publicznych) będąca jednocześnie listą obecności na zebraniu założycielskim zawierająca imiona, nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczny podpis.
 3. Trzy egzemplarze oryginału statutu klubu podpisane przez Komitet Założycielski Klubu;
 4. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

Po dokonaniu wpisu klubu do ewidencji Komitet Założycielski niezwłocznie zwołuje I Walne Zebranie Członków Klubu w celu wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej na I kadencję władz klubu.

Po dokonaniu wyboru organów władzy na I Walnym Zebraniu Członków przedstawiciele Zarządu składają wniosek o wpis składu osobowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej na I kadencję, do ewidencji klubów bezpośrednio lub drogą pocztową do Starostwa Powiatowego w Wieruszowie ul. Rynek 1-7,
98-400 Wieruszów.

Krok 2

Wymagane dokumenty:

(oryginały dokumentów lub kserokopie potwierdzone za zgodność przez przedstawiciela Klubu):

 1. Wniosek o wpis składu osobowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybranych na I Walnym Zebraniu Wyborczym Członków Klubu wraz z 3 załącznikami:
 1. Protokół z I Walnego Zebrania Wyborczego Członków Klubu wraz z listą obecności
  i uchwałami.
 2. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

Opłata skarbowa:

 • 10 zł od decyzji
  potwierdzającej wpis nowego klubu do ewidencji
  albo wpis do ewidencji składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej Klubu wybranych przez I Walne Zebranie Wyborcze Członków Klubu.

 

Wpłaty opłaty skarbowej dokonuje się na konto

33 1020 4564 0000 5402 0060 5071
Gmina Wieruszów

Obowiązek opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wpis klubu do ewidencji lub wniosku o wpis do ewidencji składu osobowego i funkcyjnego Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybranych na I Walnym Zebraniu Członków Klubu.

Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej za wydanie decyzji należy załączyć do właściwego wniosku.

Termin załatwienia sprawy:

 • do 30 dni,
 • do 60 dni sprawy szczególnie skomplikowane.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie, wnosi się w terminie 14 dni od otrzymania decyzji, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu, za pośrednictwem Starosty Wieruszowskiego.

Inne informacje:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni. Nieusunięci braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Podstawa prawna załatwianych spraw:

 1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
 2. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie
 3. Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych
 4. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach
 5. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 6. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
 7. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej
Script logo StudioStrona.pl