Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
  • Wieruszowski Powiat z Mapą i Kompasem

  • Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki  Gmina Wieruszów

  • pomoc prawna

  •  bip1

  • Rada Powiatu Wieruszowskiego

  • epuap

Regulamin monitoringu wizyjnego

Regulamin zarządzania systemem monitoringu wizyjnego w budynku Starostwa Powiatowego w Wieruszowie i budynku administracyjno-biurowego ul. Waryńskiego 14, 98-400 Wieruszów

1. Podstawowym celem systemu monitoringu wizyjnego nazwanego w dalszej części Systemem jest zwiększenie bezpieczeństwa pracowników i interesantów oraz ochrona mienia.

2. W skład Systemu wchodzą urządzenia wyszczególnione w Wykazie Elementów Systemu Monitoringu Wizyjnego Starostwa Powiatowego w Wieruszowie stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

3. Wykaz, o którym mowa w pkt. 2 zawiera co najmniej: numer kolejny elementu, nazwę urządzenia, jego lokalizację, spełniane zadanie, oraz harmonogram zapisu danych, jeżeli urządzeniem jest kamera wizyjna.

4. Praca Systemu opiera się o wymienione poniżej założenia:

a) urządzenia Systemu nie rejestrują i nie zapisują dźwięku;
b) obraz z kamer stanowiących element Systemu podlega rejestracji i zapisaniu na nośniku fizycznym , tj. dysku twardym
c) maksymalny czas przechowywania danych nie przekracza 30 dni

5. Prawidłowe funkcjonowanie Systemu poprzez monitorowanie sprawności urządzeń nagrywająco-rejestrujących zapewnia upoważniony pracownik zatrudniony w Starostwie Powiatowym w Wieruszowie oraz firma zewnętrzna dokonująca regularnego przeglądu urządzeń monitoringu wizyjnego    zgodnie z zawartą umową

6. Osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo fizyczne nośników danych Systemu są:
a) Informatyk – w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa nośników fizycznych
b) Upoważniony pracownik Wydziału Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego (OK)

7. Informacji o zdarzeniu i podjętych działaniach.

7. 1. Do zapoznawania się z nagraniami systemu monitoringu upoważnieni są:

a) Starosta Wieruszowski
b) Wicestarosta Wieruszowski
c) Sekretarz Powiatu;
d) Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IODO), Informatyk (ASI)
e) osoby uprawnione na podstawie odrębnych przepisów ustawowych, wyłącznie w takim zakresie, jaki jest niezbędny dla realizowanych przez nie wykonywania obowiązków;
f) inne osoby po uzyskaniu pisemnego upoważnienia Starosty Wieruszowskiego wyłącznie w zakresie wyznaczonym upoważnieniem.

8. Prawo do korzystania z systemu monitoringu poprzez podgląd w czasie rzeczywistym obrazu przekazywanego z kamer posiadają osoby upoważnienie, w tym obsługa techniczno –administracyjna budynków

9. Podgląd nagrań monitoringu umożliwia osoba upoważniona, zgodnie z zasadami Polityki Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych oraz Instrukcją Zarządzania Systemem Informatycznym Starostwa Powiatowego w Wieruszowie

11. Osoby przebywające na terenie monitorowanym, w tym pracownicy i interesanci, w którym działają kamery zostają poinformowane o funkcjonowaniu systemu monitoringu za pośrednictwem tabliczek informujących o stosowaniu kamer.

12. Informacja dotycząca Administratora Danych Osobowych, celu, oraz zakresu przetwarzanych danych jest udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Wieruszowie.

13. Lokalizacja, oraz praca kamer Systemu nie może naruszać zasad godności osobistej, oraz prawa do prywatności pracowników, interesantów oraz osób trzecich.

14. Identyfikacja osób znajdujących się w obszarze objętym monitoringiem będzie prowadzona wyłącznie w przypadku zaistnienia potrzeby, przy uwzględnieniu celów, i podlegać będzie rygorom wynikającym z ustawy o ochronie danych osobowych.

15. Bezpieczeństwo przetwarzania danych szczegółowo określa polityka bezpieczeństwa urzędu, oraz Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym opisująca środki służące zapewnieniu poufności danych przetwarzanych w systemie monitoringu.

16. Dane zapisane na urządzeniu rejestrującym obraz z kamer z Systemu nie stanowią informacji publicznej i nie podlegają udostępnieniu w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Script logo StudioStrona.pl