Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
 • Wieruszowski Powiat z Mapą i Kompasem

 • Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki Gmina Wieruszów

 • pomoc prawna

 • bip1

 • Rada Powiatu Wieruszowskiego

 • epuap

Deklaracja dostępności

Starostwo Powiatowe w Wieruszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Starostwa Powiatowego w Wieruszowie

Data publikacji strony internetowej: 2015-06-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: bieżące aktualizacje, w tym informacje dostępne na poszczególnych stronach podmiotowych i przedmiotowych www

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości.
 2. część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

 

Ułatwienia na stronie

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 1. wersję kontrastową,
 2. możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
 3. obsługa fokusa z poziomu przeglądarki,
 4. wyróżnienie odnośników (zmiana kolorów linków)

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2019.11.27

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu: 2022.03.30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny oraz monitoringu projektu „Monitoring działań jednostek administracji samorządowej w województwie łódzkim pod kątem realizacji praw osób z niepełnosprawnościami” przeprowadzonego przez Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii oraz Międzynarodowe Stowarzyszenie Pomocy „Słyszę Serce”

Data rozpoczęcia monitoringu: 01.01.2018 r.

Data zakończenie monitoringu: 09.11.2018 r.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Paweł Cirkosz, adres poczty elektronicznej starostwo@powiat-wieruszowski.pl  tel.627813942. Ze względów na posiadanie Elektronicznego Obiegu Dokumentów w tym zachowanie zasad bezpieczeństwa urząd nie udostępnia indywidualnych adresów mailowych pracowników. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Dane teleadresowe siedziby podmiotu publicznego: dostępne są na stronie głównej

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo wystąpić do Naszego podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej.

Żądanie powinno zawierać:

 1. Dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem.
 2. Wskazanie strony internetowej lub elementu strony internetowe, które mają być dostępne cyfrowo.
 3. Wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem.
 4. Wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 oraz z 2019 r. poz. 60 i 730).

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich .

 

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności architektonicznej budynku:

Do budynku prowadzą 2 wejścia: wejście główne od ul. Rynek, oraz wejście boczne od ul. Mickiewicza.
Wejście główne wyposażone jest w drzwi otwierające się automatycznie, schody z poręczami oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych zabezpieczony z obu stron poręczami ochronnymi.
Do wejścia bocznego prowadzi podjazd dla osób niepełnosprawnych zabezpieczony z obu stron poręczami ochronnymi.
Przy obu wejściach do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo dla osób niewidomych i słabowidzących.
Przed budynkiem wyznaczono i oznakowano jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Opis dostępności wewnątrz budynku:

Korytarze na wszystkich trzech kondygnacjach budynku są dostępne dla osób poruszających się na wózkach. Wózkiem można podjechać bezpośrednio do wszystkich pomieszczeń gdzie załatwiani są interesanci.
Budynek wyposażony jest w windę która umieszczona jest w środkowej części budynku.
Toalety w budynku nie są dostosowane do korzystania przez osoby niepełnosprawne.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

 

 

Wniosek z żądaniem o zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej

Wypełnij ten wniosek, jeżeli potrzebujesz zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub aplikacji mobilnej.

Podmiot publiczny ustali Twoje prawo do żądania dostępności i je zrealizuje lub zapewni dostęp alternatywny.

Wniosek o zapewnienie dostępności

Wypełnij ten wniosek, jeżeli potrzebujesz zapewnienia dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej.

Podmiot publiczny ustali Twoje prawo do żądania dostępności i je zrealizuje lub zapewni dostęp alternatywny.

 

Script logo StudioStrona.pl