Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
  • Wieruszowski Powiat z Mapą i Kompasem

  • Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki  Gmina Wieruszów

  • pomoc prawna

  •  bip1

  • Rada Powiatu Wieruszowskiego

  • epuap

XXXVI Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 595), § 15 ust. 1 pkt 1 i § 16 ust. 2 Statutu Powiatu Wieruszowskiego zawiadamiam, że dnia 28 listopada 2013r (czwartek) o godz12.00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Wieruszowie odbędzie się XXXVI Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego.


Porządek obrad:                                                                                
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXV Sesji Rady Powiatu Wieruszowskiego.
4. Interpelacje i wnioski.
5. Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony  Środowiska o stanie środowiska na obszarze powiatu wieruszowskiego w 2012r.
6. Informacja dotycząca zrealizowanych w 2013r. działaniach na rzecz promocji Powiatu Wieruszowskiego i planowanych na 2014r.
7. Sprawozdanie z realizacji zadań w ramach Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011/2015 za 2012r.
8. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Wieruszowskiego:
    - w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Wieruszowskiego niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania;
    - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „ Rocznego programu współpracy Powiatu Wieruszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  na 2013r.”;
    - w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Powiatu Wieruszowskiego z organizacjami pozarządowymi na 2014r.;
    - w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wieruszowskiego;
    - w  sprawie przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami dla Powiatu Wieruszowskiego na lata 2013-2017”;
    - w sprawie ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego;
    - w sprawie zmian budżetu powiatu na 2013 rok;
    - w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu Wieruszowskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2020r.
9. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu Wieruszowskiego z pracy Zarządu w okresie między sesjami.
10. Zapytania.
11. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
12. Zakończenie obrad.

  • fotogaleria
Script logo StudioStrona.pl