Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
 • Wieruszowski Powiat z Mapą i Kompasem

 • Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki Gmina Wieruszów

 • pomoc prawna

 • bip1

 • Rada Powiatu Wieruszowskiego

 • epuap

Likwidacja i wykreślanie uczniowskich klubów sportowych/klubów sportowych

Wykreślenie klubu sportowego działającego w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej lub uczniowskiego klubu sportowego
z ewidencji prowadzonej przez Starostę Wieruszowskiego jest możliwe dopiero po zakończeniu procesu jego likwidacji.

Likwidacja klubu polega na całkowitym zakończeniu jego działalności, zadysponowaniu jego mieniem oraz wykreśleniu Klubu z ewidencji, po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli.

W trakcie procesu likwidacji klub nie może prowadzić działalności określonej w statucie.
Z dniem zarządzenia likwidacji ustaje również umocowanie członków zarządu do reprezentowania Klubu, a w jego imieniu działać może jedynie likwidator.

Proces likwidacji klubu przebiega w trzech etapach:

I etap

Podjęcie decyzji przez Walne Zebranie Członków Klubu o zakończeniu działalności klubu
 i bytu prawnego polegającej na:

 1. podjęciu uchwał dotyczących:
  • rozwiązania klubu,
  • powołania likwidatora klubu,
  • określenia celu przeznaczeniu majątku zlikwidowanego klubu,
  • przekazania dokumentów klubu na przechowywanie;
 2. sporządzeniu protokołu z zebrania,
 3. sporządzeniu listy obecności członków na zebraniu.

Uchwała o rozwiązaniu Klubu powinna określać datę rozwiązania klubu, która jest jednocześnie datą rozpoczęcia likwidacji. W przypadku braku wskazania likwidatora
w uchwale i statucie klubu likwidatorami są, zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy – Prawo
o stowarzyszeniach, członkowie Zarządu ostatniej kadencji.

II etap

Likwidator podejmuje pierwsze działania polegające na:

 1. złożeniu pisemnego zawiadomienia Starosty Wieruszowskiego o wszczęciu postępowania likwidacyjnego Klubu wraz z protokołem z zebrania likwidacyjnego
  i uchwałami o rozwiązaniu, powołaniu likwidatora, przeznaczeniu majątku
  i przekazaniu dokumentów Klubu na przechowanie;
 2. podaniu do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania likwidacyjnego w formie ogłoszenia o likwidacji (2 szt.) skierowanego do Starosty Wieruszowskiego, które zostaną wywieszone na tablicach Starostwa Powiatowego
  w Wieruszowie na okres 21 dni.

III etap

Likwidator podejmuje kolejne działania i czynności likwidacyjne prowadzące do wykreślenia Klubu z ewidencji:

 1. ustala listę wierzycieli i dłużników;
 2. przystępuje do zbycia majątku Klubu i egzekwowania długów oraz do zaspokojenia wierzycieli;
 3. sporządza protokół przekazania majątku klubu podpisany przez stronę zdającą i przejmującą;
 4. sporządza protokół przekazania dokumentów Klubu na przechowywanie podpisany przez stronę zdającą i przejmującą;
 5. sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości – stan rachunkowy na początek i koniec likwidacji;
 6. składa wniosek do Starosty Wieruszowskiego o wykreślenie Klubu z ewidencji wraz ze sprawozdaniem finansowym na koniec likwidacji oraz dowodem wniesionej opłaty skarbowej w wysokości 10 zł za wydanie decyzji (jeśli dotyczy).

Z dniem wykreślenia z ewidencji klub traci osobowość prawną, co oznacza ustanie Klubu jako bytu prawnego.

Wymagane dokumenty:

Oryginały dokumentów lub kserokopie potwierdzone za zgodność przez Likwidatora - przedstawiciela klubu w okresie likwidacji:

w II etapie:

 1. zawiadomienie o wszczęciu postępowania likwidacyjnego wraz z 5 załącznikami:
  • protokół z Walnego Zebrania Likwidacyjnego Członków Klubu
  • uchwały o rozwiązaniu, powołaniu likwidatora, przeznaczeniu majątku Klubu, przekazania dokumentów Klubu na przechowywanie,
  • protokół Komisji Mandatowej
  • lista obecności na Walnym Zebraniu Likwidacyjnym
  • ogłoszenie o wszczęciu likwidacji Klubu

w III etapie:

 1. wniosek o wykreślenie klubu z ewidencji wraz z 2 załącznikami:
  • sprawozdanie likwidatora klubu z przeprowadzenia likwidacji zgodnie z uchwałami ostatniego Walnego Zebrania Likwidacyjnego Członków Klubu, zawierające sprawozdanie finansowe uwzględniające stan rachunkowy na początek i na koniec likwidacji,
  • dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej (jeśli dotyczy).

Miejsce złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać bezpośrednio lub drogą pocztową do Starostwa Powiatowego w Wieruszowie, ul. Rynek 1-7, 98-400 Wieruszów

Opłata skarbowa:

10 zł - od wydania decyzji

Zwolnione z opłaty skarbowej są kluby posiadające status organizacji pożytku publicznego i uczniowskie kluby sportowe.

Termin załatwienia sprawy:

 • do 30 dni,
 • do 60 dni sprawy szczególnie skomplikowane.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się , w terminie 14 dni od otrzymania decyzji, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu za pośrednictwem Starosty Wieruszowskiego

Podstawa prawna załatwianych spraw:

 1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
 2. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie
 3. Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych
 4. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach
 5. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 6. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
 7. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej
Script logo StudioStrona.pl