Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
 • Wieruszowski Powiat z Mapą i Kompasem

 • Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki Gmina Wieruszów

 • pomoc prawna

 • bip1

 • Rada Powiatu Wieruszowskiego

 • epuap

Darmowy bezprzewodowy dostęp do Internetu Hotspot

Regulamin świadczenia usługi darmowego dostępu do Internetu hotspot

§1 Definicje

 

Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

 1. Administrator – wyznaczeni pracownicy Starostwa Powiatowego w Wieruszowie, oraz Gminy Wieruszów
 2. Hotspot – otwarty i dostępny publicznie punkt dostępu umożliwiający dostęp do Internetu za pomocą sieci bezprzewodowej opartej na standardzie WiFi (standard IEEE 802.11a/b/g/n)
 3. Usługodawca – Operatorem bezprzewodowego punktu dostępu do Internetu jest :
  - Starostwo Powiatowe w Wieruszowie z siedzibą w Wieruszowie, ul. Rynek 1-7, 98-400 Wieruszów
  - Urząd Gminy w Wieruszowie z siedzibą w Wieruszowie, ul. Rynek 1-7, 98-400 Wieruszów
 1. Regulamin – niniejszy Regulamin.
 2. Sieć – bezprzewodowa sieć komputerowa służąca do przesyłu danych oparta na standardzie WiFi w darmowym paśmie częstotliwości 2,4GHz oraz 5GHz.
 3. Użytkownik – każda osoba fizyczna lub prawna a także każda jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej utworzona zgodnie z przepisami prawa, która zaloguje się do hotspota.
 4. Usługa – usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu świadczona wewnątrz budynku Urzędu Gminy w Wieruszowie oraz Starostwa Powiatowego w Wieruszowie (usługa dotyczy tylko wspólnych części użytkowania np: sala sesyjna pok.27, hall na parterze, hall na piętrze, korytarze)
 5. Terminal  –  urządzenie  użytkownika, podłączane do Sieci WiFi (notebook, laptop, telefon komórkowy, tablet, itp.)

§2 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z usługi.
 2. Korzystanie z usługi odbywa się nieodpłatnie i nie posiada charakteru komercyjnego.
 3. Warunkiem koniecznym korzystania z usługi jest akceptacja niniejszego Regulaminu, w przypadku jej braku użytkownik powinien niezwłocznie odłączyć się od hotspotu.
 4. Do podłączenia urządzenia przenośnego do Sieci wymagane jest posiadanie karty radiowej zgodnej ze standardem 802.11a/b/g/n

  SSID sieci to: Hotspot_2.4ghz, Hotspot_5ghz

 5. Transmisja radiowa nie jest szyfrowana i nie wymaga jakiegokolwiek uwierzytelniania.
 6. Usługodawca nie gromadzi danych, logów użytkownika, oraz nie odpowiada za ich przechowywanie.
 7. Nieznajomość Regulaminu przez użytkownika nie zwalnia go z obowiązku jego przestrzegania.
 8. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej : www.powiat-wieruszowski.pl oraz na stronie www.wieruszow.pl i obowiązuje każdego użytkownika.
 9. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 16.08.2019r. i może zostać zmieniony bez uprzedzenia.

§3 Zobowiązania i zastrzeżenia

 1. W ramach realizacji usługi, usługodawca dołoży wszelkich starań, aby usługa była realizowana na najwyższym poziomie. Zastrzega on sobie jednak możliwość przerw w działaniu sieci hotspot ze względu na prace konserwacyjne i inne zdarzenia losowe np: brak prądu
 2. Obszar, na którym świadczona będzie Usługa obejmuje miasto Wieruszów w następujących lokalizacjach:
  • Starostwo Powiatowe w Wieruszowie ul. Rynek 1-7, 98-400 Wieruszów
  • Urząd Gminy w Wieruszowie ul. Rynek 1-7, 98-400 Wieruszów
  • (usługa dotyczy tylko wspólnych części użytkowania np: sala sesyjna pok.27, hall na parterze, hall na piętrach, korytarze)
 3. Maksymalna przepustowość dostępna dla użytkowników ograniczona jest do poziomu do 300 MB/s. (download) oraz do 40 MB/s (upload)
 4. Usługa hotspot dostępna jest codziennie 24 godziny na dobę.
 5. Usługa hotspot nie posiada ograniczeń limitu transferu danych (tj. sumy danych wysłanych oraz odebranych)
 6. Ze względów bezpieczeństwa nie ma dostępności do wszystkich usług sieciowych.
 7. Usługi sieciowe, do których użytkownik ma dostęp:
  • przeglądanie stron www za pomocą protokołów http, https;
  • odbieranie i wysyłanie poczty – protokoły pop3, pop3s, smtp, smtps, imap, imaps;
  • przesyłanie plików – protokoły FTP.
 8. Usługodawca nie odpowiada za nieuprawnione użycie oprogramowania lub innych dóbr będących przedmiotem ochrony własności intelektualnej dostępnych w Internecie.
 9. Usługodawca nie odpowiada za korzystanie z sieci niezgodnie z prawem (w tym dokonywania wszelkiego rodzaju oszustw, oraz przestępstw komputerowych za pomocą wykorzystywania przedmiotowego łącza)
 10. Usługodawca nie odpowiada za warunki techniczne panujące w sieci, oraz opóźnienia w strefie Internetowej, które mogą mieć wpływ na rzeczywisty transfer do urządzenia i z urządzenia użytkownika w Internecie.
 11. W przypadku naruszenia zasad  regulaminu, usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do sieci.
 12. Usługodawca nie będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody jakie może ponieść użytkownik na skutek korzystania z usługi, oraz urządzeń do niej przyłączonych, w tym za:
  • utratę danych lub zniszczenie oprogramowania użytkownika;
  • ujawnienie danych użytkownika;
  • brak dostępu do sieci, a co za tym idzie opóźnienia w otrzymaniu lub przesłaniu danych spowodowane brakiem transmisji, nieprawidłową transmisją, opóźnieniami lub przerwami w świadczeniu usługi;
 13. Usługodawca nie będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek okoliczności powstałe z winy użytkownika np. na skutek awarii sprzętu lub oprogramowania użytkownika albo nieprzestrzegania postanowień regulaminu i innych przepisów prawa.

 

§4 Zobowiązania Użytkownika

 1. Użytkownik korzystając z usługi zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa, nie rozpowszechniania nielegalnych treści, oraz przestrzegania ogólnie przyjętych zasad etyki.
 2. Korzystanie z sieci będzie się odbywało na wyłączne ryzyko użytkownika.
 3. Zalogowanie się do usługi oznacza jednocześnie akceptację niniejszego regulaminu.
 4. Użytkownik usługi zobowiązuje się do nie wykonywania jakichkolwiek czynności mogących wpłynąć niekorzystnie na działanie hotspotu lub urządzeń innych użytkowników.
  W szczególności zabronione jest:
  • nieświadome lub świadome i nieuzasadnione powodowanie zjawiska przeciążenia Sieci;
  • transmisja z wirusami komputerowymi, transmisja pakietów IP z fałszywym adresem nadawcy, np. mass mailing oraz inne;
  • próby nielegalnego wejścia do zasobów systemów informatycznych będących w posiadaniu innych użytkowników sieci Internet;
  • wykorzystywanie dostępu w celu masowego rozsyłania nie zamówionych przez odbiorców treści o charakterze reklamowym;
  • przesyłanie i udostępnianie treści, które są niezgodne z prawem lub są przedmiotem ochrony własności intelektualnej nie należącym do użytkownika, bądź naruszających czyjekolwiek dobra osobiste.
 5. Użytkownik jest zobowiązany do właściwego zabezpieczenia swojego urządzenia podłączonego do sieci przed niepowołanym dostępem z zewnątrz oraz do posiadania oprogramowania antywirusowego.
 6. Użytkownik może zostać czasowo lub na stałe pozbawiony dostępu do hotspotu za działania niezgodne z prawem, dobrymi obyczajami, zagrażające bezpieczeństwu sieci itp. W szczególności zabronione jest:
  • usiłowanie uzyskania dostępu do wszelkich zasobów sieciowych, do których użytkownik nie jest uprawniony;
  • próby ominięcia zabezpieczeń stosowanych przy dostępie bezprzewodowym (tj. zmiana adresu IP nadanego przez serwer DHCP, stosowanie tuneli, zmiana adresu MAC i in.);
  • udostępnianie, oraz pobieranie z sieci materiałów chronionych prawami autorskimi (oprogramowanie, filmy, muzyka itp.) i pornograficznych;
  • korzystanie z aplikacji p2p;
  • uruchamianie serwerów usług na urządzeniach podłączonych do punktów dostępowych;
  • wszelkie inne działania użytkownika, które mogą zostać uznane za potencjalnie niebezpieczne.
 7. Dostęp do Internetu nie ma charakteru komercyjnego i nie może naruszać przepisów obowiązującego prawa oraz naruszać postanowień Regulaminu.

  §5 Pomoc techniczna

 1. Administrator nie prowadzi bezpośredniego wsparcia dla użytkowników sieci w zakresie zakupu i konfiguracji kart radiowych, jak również nie ponosi odpowiedzialności za kompatybilność urządzeń użytkownika z infrastrukturą sieci.

§6 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o Łączności, Ustawy Prawo Telekomunikacyjne, Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych, umów międzynarodowych.
Script logo StudioStrona.pl