Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
 • Wieruszowski Powiat z Mapą i Kompasem

 • Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki Gmina Wieruszów

 • pomoc prawna

 • bip1

 • Rada Powiatu Wieruszowskiego

 • epuap

Zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4722E w m. Mieleszyn”

 • Droga po remoncie

  Droga po remoncie

Prezes Rady Ministrów zatwierdził ostatecznie listę zadań drogowych, które będą realizowane w ramach środków Funduszu Dróg Samorządowych. Samorządy o środki na realizację zadań objętych listą wnioskowały jeszcze w 2018r. w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.  

Powiat Wieruszowski w 2019r. realizował zadanie: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4722E w m. Mieleszyn”                     

Przebudowa drogi zakładała poszerzenie istniejącej nawierzchni do szerokości jezdni 6,0 m ograniczonej obustronnie krawężnikami 15x30. Konstrukcję drogi stanowiła warstwa ścieralna grub. 4 cm, warstwa wiążąca grub. 5 cm z betonu asfaltowego. Poszerzenie drogi wykonano z warstwy ścieralnej i warstwy wiążącej betonu asfaltowego grubości 4 cm i 5 cm oraz podbudowy z kruszywa łamanego grub. 22 cm układanego w dwóch warstwach.

Po lewej stronie drogi zaprojektowano ciąg rowerowo – pieszy o szerokości 2,5 m o nawierzchni z kostki brukowej betonowej na dł. 1489,0 m. W ciągu przebudowywanej drogi wykonano chodniki na łącznej dł. 125,5 m.                                 

W km 0+115 zainstalowano aktywną tablicę o zmiennej treści informującą o prędkości pojazdów na drodze oraz monitorującą natężenie ruchu pojazdów.

Zjazdy lewostronne i prawostronne do posesji wykonano z kostki brukowej betonowej, do granicy pasa drogowego, podbudowę zjazdów i ciągu rowerowo-pieszego wykonano z kruszywa łamanego.

Wody opadowe i roztopowe zebrano za pomocą przykrawężnikowego ścieku bitumicznego do sieci wpustów i odprowadzono do przebudowywanej kanalizacji deszczowej oraz do rowów przydrożnych. Przebudowana droga na całej długości została odwodniona do kanalizacji deszczowej za pośrednictwem wpustów deszczowych oraz rowów przydrożnych.

Przebudowa drogi powiatowej nr 4722 E obejmuje swym zakresem przebudowę dwóch skrzyżowań.  W ramach przebudowanego skrzyżowania z drogą powiatową nr 4714 E  wykonano ciąg rowerowo-pieszy, chodniki, poprawiono geometrię skrzyżowania wraz z poprawą odwodnienia na skrzyżowaniu oraz poprawą widoczności. W obrębie przebudowanego skrzyżowania przejście dla pieszych w okolicy szkoły zostało wyposażone w oznakowanie aktywne przejścia dla pieszych oraz aktywny znak „STOP”. Wprowadzone urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego są rozwiązaniami wpływającymi na uspokojenie ruchu i poprawę bezpieczeństwa na drodze. Na odcinku drogi powiatowej nr 4722 E w km 0+027 przy bocznym wejściu do szkoły został wybudowany peron przystankowy, ze względu na zatrzymujący się w tym miejscu autobus szkolny. W obrębie przebudowanego skrzyżowania w km 1+486 poprawiono geometrię skrzyżowania wraz z poprawą odwodnienia na skrzyżowaniu.

Kwota dofinansowania: 1.365.019,00 zł

Całkowita kwota inwestycji: 2.730.039,72 zł

 

 • Droga przed remontem

  Droga przed remontem

 • Droga przed remontem

  Droga przed remontem

 • Droga przed remontem

  Droga przed remontem

 • Droga po remoncie

  Droga po remoncie

 • Droga po remoncie

  Droga po remoncie

 • Droga po remoncie

  Droga po remoncie

 • Droga po remoncie

  Droga po remoncie

 • Droga po remoncie

  Droga po remoncie

Script logo StudioStrona.pl